Общи условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТЕН ПРОДУКТ – NEW PAY

(Тези Общи условия са приети с решение на Управителя на „Вива Кредит” ООД 

и са в сила, считано от 01.09.2020г) 

I. ДЕФИНИЦИИ:

1. Заемодател/Кредитор: „Вива Кредит” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова, дружество с издадено удостоверение от БНБ и регистрирано като небанкова финансова институция.

2. Кредитен посредник - „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 205628986, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителите Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев. Кредитният посредник е юридическо лице, по смисъла на Закона за потребителския кредит, което не действа като кредитор и което при извършване на своята търговска или професионална дейност, срещу заплащане в парична форма, уговорена в договора, сключва договори за кредит с потребители от името и за сметка на кредитора.

3. Търговец – всяко трето лице, от което Клиентът е закупил стоки и/или услуги през уеб – страницата му, чиято цена е платил със заем по кредитен продукт New Pay.

4. Заемател - физическо лице, сключило Договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД, чрез кредитния посредник „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД във връзка с кредитен продукт New Pay.

5. Кредитен продукт New Pay – паричен заем, който Заемодателят предоставя на Заемателя при закупуване на стоки и/или услуги през уеб – страницата на определен търговец (електронен магазин). 

6. Договор за паричен заем - всеки индивидуален договор, сключен между Заемодателя и Заемателя за получаване на паричен заем по кредитен продукт New Pay, сключен от разстояние. (наричан по –долу Договора).

7. Уеб - страница - обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) в Интернет.

8. Траен носител - всеки носител, даващ възможност на Потребителя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентично възпроизвеждане на съхранената информация, в това число флопи дискове, CD - ROM, DVD или хард диск на компютъра на Потребителя, на който е съхранено електронното съобщение.

9. Профил за ползване на кредитен продукт New Pay – преди ползване на кредитен продукт New Pay и като задължителна стъпка от процеса по отпускане на паричен заем, Заемателят създава свой профил на уеб – страницата www.newpay.bg, през който се разписват всички документи, свързани с паричния заем и където са видни във всеки един момент всички условия по ползването на заема, включително информация за дължими плащания, усвоени суми, закупени стоки и/или услуги, разполагаеми средстава от предоставения паричен заем и други. Навсякъде в тези Общи условия и Договора за ползване на паричен заем, когато се говори за профила на заемателя се има предвид неговия индивидуален профил на уеб – страницата www.newpay.bg.

10. Електронна поща (e-mail) – посочена от Заемателя електронна пощенска кутия, която той заявява като потребителско име (username) за достъп до профила си. 

11. Линк – препратка към определено място в Интернет, която Заемателят трябва да натисне, за да отвори профила си или да извърши процеса по идентификация, свързан с предоставянето на кредитен продукт New Pay. 


 

II. ПАРАМЕТРИ НА ФИНАНСОВАТА УСЛУГА

1. Конкретните параметри на всеки един паричен заем са посочени във всеки индивидуален Договор, сключен между Заемодателя и Заемателя.

2. Сумата на заема по кредитен продукт New Pay се предоставя, след подписване на Договор, като Заемодателят заплаща сумата на посочения от Заемателя Търговец, като с тази сума се заплаща конкретна поръчка на Заемателя за закупуване на стоки и/или услуги от електронния магазин на търговеца.


 

III. ПРОЦЕС ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЕМАТЕЛЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТЕН ПРОДУКТ NEW PAY

1. Заемател, който желае да ползва кредитен продукт New Pay, може да направи това през уеб – страницата на всеки търговец, на която е достъпна услугата. След приключване на пазаруването, Заемателят избира опция за плащане „Плати с New Pay”. Заемателят получава смс с код за достъп, който трябва да въведе, за да може да влезе в профила си на следната уеб – страница - www.newpay.bg.

2. Заемателят попълва негови лични данни, (включително e-mail и телефон). Посоченият телефонен номер ще бъде използван от Заемодателя за изпращане на смс с код, необходим за разписване на Договора за паричен заем и тези Общи условия, както и други кодове, необходими за влизане в профила му. Посоченият от Заемателя e-mail ще бъде използван като потреителско име (username) за достъп до създадения профил на уеб – страницата www.newpay.bg. Заемателят се съгласява, че посоченият от него e-mail и телефон го идентифицират пред Заемодателя за напред и че той ще предприеме всички разумни мерки за сигурност, за да не позволи трето лице да влезе в неговия профил, без негово съгласие. Влизайки в профила си, заемателят по всяко време ще има информация за задълженията си във връзка с договора за заем. През създадения профил, заемателят има възможност в бъдеще да сключи нов договор за заем, да усвоява суми от предоставения му заем, да упражни правото си на отказ от договора за заем в законоустановения срок за това. С подписването на тези Общи условия, заемателят декларира, че е информиран за това, какво може да извършва през профила си. При всяко влизане в профила си, Заемателят ще получава смс с код за достъп, като кодът е различен всеки път. Той е валиден 15 минути, като след този период вече не може да бъде използван. 

3. Заемателят се запознава с Информационни права на субектите на лични данни - кредитоискатели, клиенти на Вива кредит ООД и натиска бутон Регистрация. За целите на идентификацията, Заемателят получава линк на имейла си, като след натискането му следва стъпките за идентификация. Заемателят първо снима собственото си лице (селфи) и след това личната си карта (лице и гръб). След това системата извършва идентификация като сравнява снимката на Заемателя от личната карта и направената в момента снимка. При идентификацията, Заемодателят свързва Заемателя с посочения от него телефонен номер, като Заемателят се съгласява в бъдеще да бъде идeнтифициран от Заемодателя с посочването на този телефонен номер. 

4. След приключване на идентификацията, Заемодателят извършва оценка на кредитоспособността на Заемателя и го информира чрез смс и имейл дали е одобрен за сключване на договор за паричен заем по кредитен продукт New Pay. Заемателят получава смс с код за достъп до профила му и имейл и смс с втори код за разписване на необходимите документи за паричен заем.  Заемателят влиза в профила си, където попълва декларация за произход на средства и деклрация по чл.36 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. 

5. След попълване на декларациите, Заемателят се запознава с преддоговорната информация, предоставена под формата на Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочваща индивидуалните условия на Договора за паричен заем.

6. След запознаване с информацията по т.5, Заемателят преминава към подписване на настоящите Общи условия и Договора за паричен заем. Заемодателят подписва документите, въвеждайки изпратения му еднократен код за тази цел. Страните се съгласяват, че изпратеният от Заемодателят код представлява информация, която има действие на електронен подпис на Заемателя съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Заемателят се съгласява, че изявление, направено от него, след което е въведен получения чрез смс и имейл код, има действие на саморъчен подпис и е обвързващо за него. 

7. Всички електронни документи, изпратени на електронната поща (e-mail) на Заемателя и достъпни в неговия профил на уеб – страницата www.newpay.bg (Стандартен европейски формуляр, договор за паричен заем, общи условия към него и други документи), сa във формата на електронен документ, във формат PDF. Файловете с всички електронни документи могат да бъдат запазени на хард диска на компютъра на Заемателя и позволяват тяхното разпечатване. Информацията във всички файлове с електронни документи не може да бъде променяна. 

8. Договорът и тези Общи условия, както и всички други документи, разписани от страните във връзка с ползването на кредитен продукт New Pay, представляват електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и се сключват чрез електронно изявление и електронен подпис на Заемателя. Електронното изявление представлява недвусмислено словесно изявление на Заемателя, а електронният подпис е всяка информация в електронна форма, логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

9. Заемателят е длъжен да запази всички електронни документи (Стандартен европейски формуляр, договор за паричен заем, декларации и общи условия към него), получени на електронната му поща и/или генерирани в профила му на хард диска на компютъра си или на друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението/прекратяване действието на договора за паричен заем и анексите към него.

10. Страните се уговарят, че електронната поща (e-mail), посочена от Заемателя като потребителско име в профила му (създаден по реда раздел III, т.1 и т.2 от тези Общи условия) представлява средство за индивидуализация на същия от страна на Заемодателя. Всички изявления, изпратени на и от посочената електронна поща, Заемодателят счита за направени до и от Заемателя. Заемателят се съгласява посочената от него електронна поща (e-mail) да го индивидуализира лично по отношение на Заемодателя, като изявленията от нея в отношенията между страните по Договора необоримо ще се считат за електронни изявления, чийто автор е Заемателят. Заемателят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от него лична електронна поща (e-mail), трети лица да направят изявления от негово име във връзка с договори за паричен заем. В случай че Заемателят бъде лишен от възможност да използва посочената от него електронна поща (e-mail) поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно да уведоми заемодателя чрез телефонно обаждане.


 

IV ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Заемателят потвърждава, че се е запознал с Информационни права на субектите на лични данни - кредитоискатели, клиенти на Вива кредит ООД, който документ съдържа детайлна информация относно начините, целите и сроковете на обработване на лични данни на заемателите, в съответствие с приложимото законодателство в областта на личните данни. Страните потвърждават, че договорът за паричен заем не изисква събирането на по-широк/различен кръг лични данни от вече събраните.

2. Заемодателят се задължава да обработва, съхранява и разкрива личните данни на Заемателя съгласно възложеното в предходната алинея, в съответствие с приложимото законодателство в областта на личните данни.

3. Заемателят възлага на Заемодателя и декларира, че е съгласен, да получава на електронната си поща, посочена в настоящия договор всякакви документи и уведомления от Заемодателя, както във връзка с настоящия договор, така и при свои бъдещи кандидатствания за паричен заем и сключени нови договори за паричен заем със Заемодателя. Заемодателят може да изпраща на Заемателя по електронната поща, посочена в този договор следните документи: Стандартен европейски формуляр, допълнителната необходима преддоговорна информация съгласно ЗПФУР, уведомление за обявяване на предсрочна изискуемост, писма за забавени вноски, покани за плащане, както и на всякакви други изявления и документи при, по повод или във връзка с настоящия договор за предоставяне на паричен заем и всички допълнителни споразумения към него. Заемателят е длъжен да запази всички документи, изпратени му от Заемодателя по електронната поща, посочена в настоящия договор на хард диска на компютъра си, на CD или друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението договора. Всички електронни съобщения и документи ще се считат за надлежно получени и узнати от Заемателя в деня на изпращането им, включително и когато посоченият електронен адрес престане да съществува. Заемателят е длъжен да осигури възможност за получаване на съобщения на посочената електронна поща.

4 Заемната сума, уговорена в договора за паричен заем се усвоява в български левове при фиксиран курс на Българска Народна Банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95 лв. (един лев и деветдесет и пет стотинки). Страните се съгласяват при евентуална промяна на официалния курс лев/евро, Заемателят да дължи на Заемодателя равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната.

5. При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, което заменя българския лев, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на тази промяна задължението/остатъка по ползвания паричен заем да се превалутира автоматично в евро съобразно установените законни условия на замяната.

6. В случай, че извършеното плащане от Заемателя, не е достатъчно да погаси текущото му задължение, същият има право да посочи поредността на погасяване на задълженията му към Заемодателя. В случай, че Заемателят не упражни правото си по предходното изречение, то Заемателят и Заемодателят изрично се съгласяват погасяването на задълженията по този договор да се извършва в следния ред: разноски, които се начислени, в случай на забава на плащането, лихва за забава, неустойки за неизпълнение на договорно задължение, договорна лихва, главница.

7. Всички спорове между страните при, по повод или във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора се решават с преговори и по взаимно съгласие между страните. Всички спорове, нерешени по съгласие на страните, породени от Договора за заем, се отнасят за решаване пред компетентния съд. За всички неуредени въпроси относно правоотношението е приложимо българското законодателство.