Общи условия за финансова услуга Ню Пей

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – NEW PAY

(Тези Общи условия са съставени в изпълнение на изисквания на чл. 8 и чл. 9 от ЗПФУР и приети с решение на Управителя на „Вива Кредит” АД 

и са в сила, считано от 09.08.2021 г) 

I. ДЕФИНИЦИИ:

1. Заемодател: „Вива Кредит” АД, с ЕИК 207343548, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, дружество с издадено удостоверение от БНБ и регистрирано като небанкова финансова институция.

2. Кредитен посредник - „Ню Пей” АД, с ЕИК 206470432, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 7, бул./ул. Джавахарлал Неру № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 3, ап. 72-74. Кредитният посредник е юридическо лице, по смисъла на Закона за потребителския кредит, което не действа като кредитор и което при извършване на своята търговска или професионална дейност срещу заплащане в парична форма, уговорена в договора, като сключва договори за кредит с потребители от името и за сметка на кредитора.

3. Търговец – всяко трето лице, от което Клиентът е закупил стоки и/или услуги чрез неговия електронен магазин, чиято цена е платил със заем по финансова услуга New Pay

4. Заемател – дееспособно физическо лице, сключило Договор за паричен заем с „Вива Кредит“ АД, чрез кредитния посредник „Ню Пей” АД във връзка с предлаганите от дружеството финансови продукти.

5. Финансова услуга New Pay – паричен заем, който Заемодателят предоставя на Заемателя при закупуване на стоки и/или услуги чрез електронен магазин на определен търговец.

6. Договор за предоставяне на финансова услуга/ Договор за паричен заем - всеки индивидуален договор, сключен от разстояние между Заемодателя и Заемателя за получаване на паричен заем по финансова услуга New Pay, (наричан по –долу Договора)

7. Уеб - страница - обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в Интернет – www.newpay.bg.

8. Траен носител - всеки носител, даващ възможност на Потребителя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентично възпроизвеждане на съхранената информация, в това число флопи дискове, CD - ROM, DVD или хард диск на компютъра на Потребителя, на който е съхранено електронното съобщение.

9. Профил за ползване на финансова услуга New Pay – преди ползване на финансовата услуга New Pay и като задължителна стъпка от процеса по отпускане на паричен заем, Заемателят създава свой профил на уеб – страницата www.newpay.bg, през който се разписват всички документи, свързани с паричния заем и където са видни във всеки един момент всички условия по ползването на заема, включително информация за дължими плащания, усвоени суми, закупени стоки и/или услуги, разполагаеми средстава от предоставения паричен заем и други. Навсякъде в тези Общи условия и Договора за ползване на паричен заем, когато се говори за профила на Заемателя се има предвид неговият индивидуален профил на уеб – страницата www.newpay.bg.

10. Електронна поща (e-mail) – посочена от Заемателя електронна пощенска кутия, която той заявява като потребителско име (username) за достъп до профила си. 

 

II. ПАРАМЕТРИ НА ФИНАНСОВАТА УСЛУГА

1. Конкретните параметри на всеки един паричен заем са посочени във всеки индивидуален Договор, сключен между Заемодателя и Заемателя.

2. Сумата на заема по финансовата услуга New Pay се предоставя, след сключване на Договор, като Заемодателят заплаща сумата на посочения от Заемателя Търговец. Заемателят извършва нареждане към Заемодателя каква сума и на кое трето лице да заплати, за да усвои сумата на паричния заем. 

III. ПРОЦЕС ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЕМАТЕЛЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА NEW PAY

1. Заемател, който желае да ползва финансовата услуга New Pay, може да направи това през уеб – страницата на всеки търговец, на която е достъпна тя. След приключване на пазаруването, Заемателят избира опция за плащане „Плати с New Pay”. Заемател, който вече има профил в New Pay получава смс с код за достъп, който трябва да се въведе, за да може да влезе в профила си на следната уеб – страница - www.newpay.bg.

2. За да направи първоначална регистрация в New Pay, Заемателят попълва негови лични данни, съгласно формата за кандидатсване (включително e-mail и телефон). Посоченият телефонен номер ще бъде използван от Заемодателя за изпращане на смс с код за потвърждение, който Заемателят трябва да въведе при регистрация. Посоченият от Заемателя e-mail ще бъде използван като потребителско име (username) за достъп до създадения профил на уеб – страницата www.newpay.bg. Заемателят се съгласява, че посоченият от него e-mail и телефон го идентифицират пред Заемодателя за напред и че той ще предприеме всички разумни мерки за сигурност, за да не позволи трето лице да влезе в неговия профил, без негово съгласие. Влизайки в профила си, заемателят по всяко време ще има информация за задълженията си във връзка с договора за заем. През създадения профил, заемателят има възможност в бъдеще да сключи нов договор за заем, да усвоява суми от предоставения му заем, да упражни правото си на отказ от договора за заем в законоустановения срок за това. С подписването на тези Общи условия, заемателят декларира, че е информиран за това, какво може да извършва през профила си. При всяко влизане в профила си, Заемателят ще получава смс с код за достъп, като кодът е различен всеки път. Той в валиден 15 минути, като след този период вече не може да бъде използван. 

3. Заемателят се запознава с Приложение във връзка с информационните права на субекта на данните – заемател, клиент на Вива кредит АД и натиска бутон „Регистрация“. След това стратира процес по идентификация, като Заемателят следва следните стъпки: първо прави снимка на собственото си лице (селфи) и след това снима личната си карта (лице и гръб). След това системата извършва идентификация като сравнява снимката на Заемателя от личната карта и направената в момента снимка. При идентификацията, Заемодателят свързва Заемателя с посочения от него телефонен номер, като Заемателят се съгласява в бъдеще да бъде идeнтифициран от Заемодателя с посочването на този телефонен номер. 

4. След приключване на идентификацията, Заемодателят извършва оценка на кредитоспособността на Заемателя и го информира дали е одобрен за сключване на договор за паричен заем по финансова услуга New Pay. В случай на одобрена заявка, Заемателят влиза в профила си, където потвърждава желанието си да ползва финансова услуга New Pay. Потребителят попълва декларация за произход на средства и декларация по чл.36 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

5. За да сключи договор за ползване на финансова услуга New Pay, Заемателят се запознава с преддоговорната информация, предоставена под формата на Стандартен европейски формуляр, касаещ предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочваща индивидуалните условия на Договора за предоставяне на финансова услуга.

6. След запознаване с информацията по т.5, Заемателят подписва Договор за паричен заем New Pay и общите условия към него, като слага отметка на посоченото място. Страните се съгласяват, че поставената отметка (тикче) от Заемателя представлява информация, която има действие на негов електронен подпис съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Заемодателят изпраща на Заемателя подписаните документи (Договор за паричен заем, тези Общи условия и Стандартен европейски формуляр) на посочения от него e-mail.

7. Финансовата услуга New Pay се представлява паричен заем с определен индивидуален кредитен лимит, който може да се усвоява многократно. Изплащането на усвоената сума по заема се извършва на месечни вноски за 4 (четири) или за 6 (шест) месеца. Одобрения лимит по договор за паричен заем NewPay може да се ползва от Заемателят за плащане по покупки от електронни магазини на Търговци, които са интегрирали услугата NewPay. Процесът за сключване на договор за паричен заем е разписан в т. 4, т.5 и т.6 от тези Общи условия.

8. При всяка покупка, която Заемателят иска да плати с паричен заем New Pay, Заемателят подписва анекс към договора за паричен заем, в който са посочени конкретните параметри за заемна сума, срок на плащане, лихвен процент, погасителна вноска и др. Анексът се визуализира в профила на Заемателя и той го подписва чрез натискане на бутон Плати на 4 вноски или бутон Плати на 6 вноски.

9. Всички електронни документи, изпратени на електронната поща (e-mail) на Заемателя и достъпни в неговия профил на уеб – страницата www.newpay.bg (Стандартен европейски формуляр, договор за ползване на финансова услуга New Pay, настоящите Общи условия по чл.8 и чл.9 ЗПФУР, анекс към договор за паричен заем и други документи), сa във формата на електронен документ, във формат PDF. Файловете с всички електронни документи могат да бъдат запазени на хард диска на компютъра на Заемателя и позволяват тяхното разпечатване. Информацията във всички файлове с електронни документи не може да бъде променяна.

10. Договорът и тези Общи условия по чл.8 и чл.9 ЗПФУР, както и всички други документи, разписани от страните във връзка с ползването на финансова услуга New Pay, представляват електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и се сключват чрез електронно изявление и електронен подпис на Заемателя. Електронното изявление представлява недвусмислено словесно изявление на Заемателя, а електронният подпис е всяка информация в електронна форма, логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

11. Заемателят е длъжен да запази всички електронни документи (Стандартен европейски формуляр, договор за ползване на финансова услуга New Pay, декларации, както и анекси към договор за паричен заем), получени на електронната му поща и/или генерирани в профила му на хард диска на компютъра си или на друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението/прекратяване действието на договора за паричен заем и анексите към него.

12. Страните се уговарят, че електронната поща (e-mail), посочена от Заемателя като потребителско име в профила му (създаден по реда раздел III, т.1 и т.2 от тези Общи условия) представлява средство за индивидуализация на същия от страна на Заемодателя. Всички изявления, изпратени на и от посочената електронна поща, Заемодателят счита за направени до и от Заемателя. Заемателят се съгласява посочената от него електронна поща (e-mail) да го индивидуализира лично по отношение на Заемодателя, като изявленията от нея в отношенията между страните по Договора необоримо ще се считат за електронни изявления, чийто автор е Заемателят. Заемателят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от него лична електронна поща (e-mail), трети лица да направят изявления от негово име във връзка с договори за паричен заем. В случай че Заемателят бъде лишен от възможност да използва посочената от него електронна поща (e-mail) поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно да уведоми заемодателя чрез телефонно обаждане.

 

IV ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Заемателят потвърждава, че се е запознал с Приложение във връзка с информационните права на субекта на данните – заемател, клиент на Вива кредит АД, съдържащо детайлна информация относно начините, целите и сроковете на обработване на лични данни на заемателите, в съответствие с приложимото законодателство в областта на личните данни. Страните потвърждават, че договорът за паричен заем не изисква събирането на по-широк/различен кръг лични данни от вече събраните.

2. Заемодателят се задължава да обработва, съхранява и разкрива личните данни на Заемателя съгласно възложеното в предходната алинея, в съответствие с приложимото законодателство в областта на личните данни.

3. Заемателят възлага на Заемодателя и декларира, че е съгласен, да получава на електронната си поща, посочена в настоящия договор всякакви документи и уведомления от Заемодателя, както във връзка с настоящия договор, така и при свои бъдещи кандидатствания за паричен заем и сключени нови договори за паричен заем със Заемодателя. Заемодателят може да изпраща на Заемателя по електронната поща, посочена в този договор следните документи: Стандартен европейски формуляр при кандидатстване за паричен заем, допълнителната необходима преддоговорна информация съгласно ЗПФУР, уведомление за обявяване на предсрочна изискуемост, писма за забавени вноски, покани за плащане, както и на всякакви други изявления и документи при, по повод или във връзка с настоящия договор за предоставяне на паричен заем и всички допълнителни споразумения към него. Заемателят е длъжен да запази всички документи, изпратени му от Заемодателя по електронната поща, посочена в настоящия договор на хард диска на компютъра си, на CD или друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението договора. Всички електронни съобщения и документи ще се считат за надлежно получени и узнати от Заемателя в деня на изпращането им, включително и когато посоченият електронен адрес престане да съществува. Заемателят е длъжен да осигури възможност за получаване на съобщения на посочената електронна поща.

4 Заемната сума, уговорена в договора за паричен заем се предава на Заемателя в български левове при фиксиран курс на Българска Народна Банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95 лв. (един лев и деветдесет и пет стотинки). Страните се съгласяват при евентуална промяна на официалния курс лев/евро, Заемателят да дължи на Заемодателя равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната.

5. При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, което заменя българския лев, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на тази промяна задължението/остатъка по ползвания паричен заем да се превалутира автоматично в евро съобразно установените законни условия на замяната.

6. В случай, че извършеното плащане от Заемателя, не е достатъчно да погаси текущото му задължение, същият има право да посочи поредността на погасяване на задълженията му към Заемодателя. В случай, че Заемателят не упражни правото си по предходното изречение, то Заемателят и Заемодателят изрично се съгласяват погасяването на задълженията по договора да се извършва в следния ред: разноски, които се начислени, в случай на забава на плащането, лихва за забава, неустойки за неизпълнение на договорно задължение, договорна лихва, главница.

7. Всички спорове между страните при, по повод или във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора се решават с преговори и по взаимно съгласие между страните. Всички спорове, нерешени по съгласие на страните, породени от Договора за заем, се отнасят за решаване пред компетентния съд. За всички неуредени въпроси относно правоотношението е приложимо българското законодателство.

8. Заемателят има право да се обръща за съдействие към Комисията за защита на потребителите, като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит на адрес гр. София, ул. Врабча 1, ет. 3, 4, 5; тел. 02 /9330565; факс: 02/9884218; e-mail: info@kzp.bg; www.kzp.bg

Платформа за АРС - онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.) – http://ec.europa.eu/odr.

9. Настоящите Общи условия, наричани за краткост ОУ, регламентират общите правила за кандидатстване и сключване на договор за паричен заем от разстояние с „ВИВА КРЕДИТ“ АД (Дружеството), ЕИК 207343548, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Люлин“ 7, бул. „Давахарлал Неру“ № 28, Административно – търговски център „Силвър Център“, ет.2, офис 73г чрез използването на сайта: www.newpay.bg (Сайта) и са съставени в изпълнение на изисквания на чл. 8 и чл. 9 от ЗПФУР.

10. Текстът на настоящите ОУ е достъпен на интернет страницата на адрес: https://newpay.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

11. Потребителите на Сайта следва да прочетат внимателно и подробно да се запознаят със съдържанието на настоящите ОУ преди да пристъпят към подписването им и използване на сайта за кандидатстване и сключване на договор за паричен заем от разстояние.