Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни


 

Тази Политика за защита на личните данни е съставена от „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД (кредитен посредник) в качестото му на съвместнен администратор с„Вива кредит“ ООД (кредитор) и, за да предостави разбираема, прозрачна и изчерпателна информация на субектите относно обработката на лични данни във връзка с предоставянето на паричен заем по финансов продукт „New Pay” чрез уеб – страницата www.newpay.bg

За нас, "Вива Кредит" ООД и „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства обработваме Вашите лични данни, когато посещавате уеб – страницата www.newpay.bg, кандидатствате за отпускане на паричен заем и ползвате продуктите/услугите, които се прадлагат от съвместните администратори. 

Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ("GDPR"). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения.


 

I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни, "ние", "нас" или "наш" означава Съвместните администратори „Вива Кредит“ ООД и МФГ Инвестмънт“ ЕООД и "Вие", "Ваш" и "потребител" означава посетители на уеб – страницата www.newpay.bg. Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

- Как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;

- Как и защо използваме Вашите лични данни;

- Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашата уебстраница и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашата уебстраница и всички услуги, предоставени от нас. Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна, без забавяне и в резюме на нашата уебстраница www.newpay.bg.


 

II. Обща информация.

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

- "Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

- "Субект на личните данни" – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.

- "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, съхранение, анализ или унищожаване

- "Администратори на лични данни" – лице, което определя целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания; ние Съвместните администратори определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас. 

- "Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Вива Кредит и МФГ Инвестмънтс стриктно са определили целта на обработката, средствата, с която се случва тя и са проверили дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост. 

- "Нарушение на личните данни" е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

- "Дигитални активи" – уебстраницата www.newpay.bg, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.


 

2. Кои сме ние съвместните администратори на продукт „New Pay”?

2.1. "Вива Кредит" ООД, ЕИК: 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру № 28, АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г е дружество, което има за предмет на дейност отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в друга финансова институция, придобиване на вземания по кредити, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции.

2.2. „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК: 205628986, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин“, п.к. 13242, кв. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40 -46 е дружество, което действа като кредитен посредник на „Вива Кредит“ ООД във връзка с предоставянето на парични заеми по финансовия продукт „New Pay”. Кредитният посредник е юридическо лице, по смисъла на Закона за потребителския кредит, което не действа като кредитор и което при извършване на своята търговска или професионална дейност срещу заплащане в парична форма, уговорена в договора, сключва договори за кредит с потребители от името и за сметка на кредитора.

„Вива Кредит“ ООД, е сключило договор за съвместни администратори с „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, за продукт „New Pay”със следните основни характеристики:

Съвместният администратор „Вива Кредит“ предоставя паричен заем по продукт „New Pay”, чрез кредитния си посредник „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД. 

Съвместният администратор „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД осъществява:

Популяризиране и реклама на продукта „New Pay”, включително чрез избрани от него канали за комуникация, аудитории и рекламни кампании;

Сключване на договори за заем с потребители от името и за сметка на „Вива кредит“

Поддръжка на уебстраница на продукта с адрес: www.newpay.bg, където да се осъществява цялостното обслужване на клиентите – представяне на продукта, кандидатстване, създаване и управление на клиентски профил за ползване на услугата;

Набиране на клиенти, приемане на он-лайн заявления, провеждане на идентификация на заявителя, събиране, съхранени и обработка на данните по т. 5 от настоящата Политика, предоставяне на цялостно клиентско обслужване по продукт „New Pay”;

Обработване на всички данни за идентификация (три имена, ЕГН, националност, постоянен адрес) и данни за контакт (телефонен номер, адрес за кореспонденция, електронен адрес) и други данни, описани в настоящата Политика в собствена софтуерна клиентска система на кредитен продукт „New Pay”; 

приемане на плащания на парични вноски по договори за паричен заем, сключени със заемателите по договор за финансов продукт „New Pay”.

Администриране и отговор на искания за упражняване на правата по Раздел III от настоящата Политика;

Обмяната на личните данни съгласно описаните по-горе процеси се осъществява по електронен път в защитена среда, при съблюдаване на технически и организационни мерки за защита на информацията.


 


 

3. Как можете да се свържете с нас?

„МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, Адрес: гр.София, бул. Христо Ботев 28, ет.3

Телефон: 0700 15959

Уебстраница: www.newpay.bg

e-mail: support@newpay.bg


 

4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни ("ДЗЛД") – М. Ханджийска, ел. поща dpo@newpay.bg, 


 

5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от МФГ Инвестмънтс ЕООД във връзка с предоставянето на парични заеми по финансовия продукт „NewPay”


 

Лични данни Цел Основание
Три имена, ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от документ за самоличност на кредитоискателя, всяко гражданство на лицето; копие на документ за самоличност; Идентификация на физическо лице; Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Оценка на кредитоспособност по чл.16 ЗПК; Сключване на договор; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби; Изпълнение на законово задължение
Телефонен номер Контакт с кредитоискателя/Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби Сключване/изпълнение на договор за паричен заем
Предлагане на продукти и услуги на „Вива Кредит“ ООД и/или „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД , изпращане на рекламни съобщения  Съгласие
Предлагане на продукти и услуги на „Вива Кредит“ ООД и/или „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД чрез изпращане на рекламни съобщения по Вайбър Съгласие
Свързване с кредитоискателя/клиента чрез опцията за видео връзка на Вайбър с цел идентификация при сключване на договора за паричен заем и изпълнение на задълженията по него Съгласие
Изпращане на съобщения по Вайбър с цел изпълнение на задълженията по сключения договор за паричен заем Съгласие

Адрес


 

Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Изпълнение на законово задължение


 

Осъществяване на контакт;

Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби

Сключване/изпълнение на договор за кредит
Предлагане на продукти и услуги на „Вива Кредит“ ООД и/или „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, изпращане на рекламни съобщения  Съгласие

И-Мейл адрес


 

Осъществяване на контакт; Сключване на договор за паричен заем; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби Сключване/изпълнение на договор за кредит
Предлагане на продукти и услуги на „Вива Кредит“ ООД, изпращане на рекламни съобщения  Съгласие
IP адрес Идентификация на физическо лице; Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Законово задължение
Месторабота, данни за вид договор, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход,  Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм; Законово задължение
Данни от Централен кредитен регистър Оценка на кредитоспособност Законово задължение
Проверка на заявените от кредитоискателя лични данни в базите данни на свързани лица Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност Легитимен интерес
Данни за свързани лица по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм Законово задължение
Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта Проверка на предоставени данни от кредитоискателя с цел идентификация по ЗМИП Законово задължение
Проверка на идентификационните лични данни на кредитоискателя в консолидирани бази данни на лица, свързани с тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с тероризъм и/или терористични организации Прилагане на мерки за идентификация по ЗМИП  Законово задължение
Глас – запис на разговор Подобряване на обслужването, спазване на информационните права и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; сключване и изпълнение на договор за заем. Легитимен интерес
Образ, лицево разпознаване Осъществяване на контакт с клиента чрез специализирана софтуерна програма с функционалност за лицето разпознаване за целите на видеоидентификацията на клиента или чрез опцията за видео връзка на Вайбър с цел идентификация при сключване на договора за паричен заем и изпълнение на задълженията по него Съгласие
Профил/акаунт на интернет страницата www.newpay.bg Кандидатстване за заем/ сключване и изпълнение на договора за заем Сключване/ изпълнение на договор за паричен заем
Данни за други кредити Оценка на кредитоспособност Законово задължение
Копие от лична карта Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари Законово задължение
Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба чрез чат, контактна форма на интернет страницата www.newpay.bg, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хартиен носител на адреса на Дружеството. Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби Легитимен интерес
Номер на банкова карта, във формата на криптиран тоукън  Плащане на задължение по паричен заем/ Плащане на задължение към трето лице, ползвайки услугата vPos, налична на уебстраницата www.newpay.bg  Изпълнение на договор за паричен заем/ Ползване на допълнителна услуга vPos. 
CVV код, във формата на криптиран тоукън  Плащане на задължение по паричен заем/ Плащане на задължение към трето лице, ползвайки услугата vPos, налична на уебстраницата www.newpay.bg Услугата се осъществява чрез SSL технология, която гарантира, че обработката на платежна информация се осъществява само в криптиран вид.  Изпълнение на договор за паричен заем/ Ползване на допълнителна услуга vPos.


 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални. 

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма така и чрез обаждане по телефона (на адреса и/или телефона, посоени в тази политика). Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за паричен заем, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.


 

6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

Съвместните администратори предприемат всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за да ги обработват за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

Съвместните администратори съхраняват събраните лични данни в следните срокове: 

а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на паричен заем - за срок от пет години от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на паричен заем, ако искането не бъде одобрено или същото е отказано и не се сключи договор за паричен заем. В случай, че по време на разглеждане на заявката/искането за кандидатстване за отпускане на паричен заем клиент се откаже от подадено заявление и заяви, че не желае процесът по разглеждане да продължи, данните, предоставени от клиента се съхраняват за минимален срок от 2 /две/ години от подаване на заявката. 

б) когато данните се обработват на основание сключен договор за паричен заем - за срок от 5 г., който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора за паричен заем. 

в) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието. 

г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

д) телефонни разговори – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от една година, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на „Вива Кредит“ ООД и „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани. 


 

7. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

7.1. "Вива Кредит" ООД и „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД няма да разкриват лични данни на Трети страни, извън разкриването им на свързани лица, в качеството им на съвместни администратори с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност 

В тази връзка следва да Ви информираме, че "Вива Кредит" ООД е подписало договор за съвместни администратори с,"Аксес Файнанс" ООД, „Финтрейд Файнанс“ АД и Изи Асет Мениджмънт" АД, със следните основни характеристики:

• Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите към свързани лица, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане. 

• Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер. 

7.2. Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

- лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

- лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти; 

- лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти; - лицата, на които Дружествотo предлага да продаде вземанията си от клиентите;

- лицата, които по силата на сключен договор с „Вива кредит“ ООД посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното; 

- "Вива Кредит" ООД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание. 

Съвместните администратори "Вива Кредит" ООД и „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД не извършват предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

8. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на клиентските данни, „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Съвместните администратори са установили структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както и са определили Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и псевдонимизация и др.

9. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

9.1. Да, „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД ще обработва изцяло автоматично Вашите лични данни, включително ще Ви профилира, като оценява Вашето поведение и други изводи относно различни Ваши лични аспекти - за целите на предотвратяване на измами, предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас.


 

9.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на изцяло автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка на вашата кредитоспособност, включително какъв размер на кредит би бил подходящ за вас. В този случай имаме задължението да ви обясним логиката на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама. Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент. Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за паричен заем; предвид броя на исканията за кредит и размера на дейността на дружеството задължителната по чл.16 от Закона за потребителското кредитиране оценка на кредитоспособността на практика не би могла да се случи по различен начин без това да доведе до прекомерно забавяне. 

В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате право да поискате преразглеждането на решението от кредитен експерт в Дружеството със съответните компетенции.


 

III. Вашите права

Като субект на данни, които данни се обработват от „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу. 

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

Съгласно договореното между съвместните администратори "Вива Кредит" ООД и „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, последното от двете дружества ще отговаря на Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ще даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика. 

За да подадете заявление за упражняване на Вашите права е необходимо да попълните този формуляр и да ни го представите по удобен за Вас начин:

- лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса, посочен в тази Политика. В нотариално завереното пълномощно, с което се подава искане за заличаване, следва да е записано изрично правомощие „Да ме представлява пред „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК 205628986 с правото от мое име да подаде искане за упражняване на правата за защита на лични данни.“;

- оформено като електронен документ, подписан с Вашия електронен подпис на support@newpay.bg.

- чрез обаждане на телефон 070015959 (без допълнително таксуване, съглано тарифния план на абоната) – в този случай формулярът за упражняване на правата Ви следва да бъде изпратен на вниманието на „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД по един от начините, посочени по-горе.

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД. Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго. Когато „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД имат основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента. 

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ "профил" за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни. Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време. 

d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато

• обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заем; и 

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , e-mail: kzld@cpdp.bg